ಆರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕರ್ತನು ಹಗೆಮಾಡುತ್ತಾನೆ; ಏಳು ಆತನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿವೆ – Proverbs 6:16-19 -ಙ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 

1. ಹೆಮ್ಮೆಯ ದೃಷ್ಟಿ – Arrogant Eyes
Proud of everything. Arrogant in their look.Not caring anyone,No Humility

2. ಸುಳ್ಳಾ ಡುವ ನಾಲಿಗೆ– Lying Tongue
Lies all the time.Lying about everything.NO Truth

3. ನಿರ್ದೋಷ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸುವ ಕೈಗಳು – Hands that shed Innocent Blood
Killing Innocent blood.Blood shedding.Putting people into trouble for our gain

4. ದುಷ್ಟ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಹೃದಯ – Heart that plots wicked schemes
Always thinking Wicked.Always planning wicked against someone or the other.Heart that is deceptive.

5. ಕೇಡಿಗೆ ಓಡಾಡುವದರಲ್ಲಿ ತ್ವರೆಪಡುವ ಕಾಲುಗಳು – Feet eager to run to evil
Running to destroy.Running to spoil someone reputation.Running to complain

6. ಅಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುವ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ – False testimony
Giving False testimony on someone.
Though knowing the truth but still telling lying.
Faking the news

7. ಸಹೋ ದರರಲ್ಲಿ ವೈಷಮ್ಯವನ್ನು ಬಿತ್ತುವವನು – Stirring up strife among Brothers
Telling wrong thing about others.
Creating fight among one another.
Creating problem.

Download 7 things God hate – Kannada ppt