ఆరాధనా నా యేసుకే – నిత్యము నే చేసెదను

పల్లవి: ఆరాధనా నా యేసుకే – నిత్యము నే చేసెదను నా ఆత్మతో ఆరాధించి స్తుతులను నే చెల్లింతును ఆరాధనా ఆరాధనా ఆరాధనా….ఆమేన్   ||ఆరాధనా|| ౧. అద్బుతకరుడా నీకే స్తోత్రం – ఆదిసంభూతుడ నీకే స్తోత్రం రక్షణకర్తా నీకే స్తోత్రం – త్వరలో రానున్న రాజాధి...

ఆనంద యాత్ర… ఇది ఆత్మీయ యాత్ర

ఆనంద యాత్ర… ఇది ఆత్మీయ యాత్ర యేసుతో నూతనా యెరుషలేము యాత్ర      ||ఆనంద|| ౧. యేసుని రక్తము పాపముల నుండి విడిపించును వేయినోళ్ళతో స్తుతియించినాను తీర్చలేము ఆ ఋణమునూ  ||ఆనంద|| ౨. రాత్రియూ పగలునూ పాదములకు రాయి తగులాకుండా మనకు పరిచర్య చేయుట కొరకై దేవదూతలు మనకుండగా ...

ఆనందమే మహానందమే

ఆనందమే మహానందమే – ఆనందమే మహానందమే నా యేసుతో నా జీవితం – ఆనందమే మహానందమే ఆత్మీయ యాత్రలో – పలుశోధనలు వచ్చిన నీ వాక్యమే బలపరచెనే – బలహీనతలు తీర్చెనే షాలేము రారాజుగా – నాకొరకె రానుండగ మేఘాలలో నే కలిసెద – నా యేసును...

ఆ జాలి ప్రేమను

పల్లవి: ఆ జాలి ప్రేమను – గమనింపకుందువా ఆ దివ్వ ప్రేమను – గ్రహియింపకుందువా ఓ సోదరా, ఓ సోదరి – ఆప్రేమమూర్తి యేసు దరిచేరవా! ౧. నీ పాప జీవితాన – ఆ ప్రేమ మూర్తియే ఆ సిల్వపైన నీకై – మరణ బాధ నొందెను నీ శిక్ష బాపగా – రక్షణను చూపగా నీ హృదయ...

Life of Peter

Life and Death of Apostle Peter The Apostle Peter may have been the most outspoken of the twelve apostles in Jesus’ ministry on earth. He certainly became one of the boldest witnesses for the faith.  His beginnings were certainly humble in origin.  He was born about 1...